महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे
अध्यापक विद्यालय माहिती प्रपत्र
Dt.Ed School Info.Gateway
प्रपत्र पत्र भरण्यासाठी मोझिल्ला फायरफॉक्स(Mozilla Firefox) ,गुगल क्रोम (Google Crome) चा वापर करावा


(A)Dt.Ed School Information :


क्षेत्र S.C.E.R.T CODE N.C.T.E. CODE

* माध्यम:
             

(B) जिल्हा व तालुका :
                                                                                                                                                                               
 

M.S.C.E सांकेतांक क्र. :
MSCE CODE                                                                                                                                                                                  


* 1) घर नं./ब्लॉक नं/सर्व्हे नं/गल्ली नं /गल्ली नाव / पेठ /प्रभाग / नगर पत्ता :

* 2) गाव :

* 3) मु.पो. :

* 4) पिनकोड :

(C) अध्यापक विद्यालयाची इतर माहिती :

* 5) अध्यापक विद्यालयाचे पूर्ण नाव :

* 6) M.S.E.B ग्राहक क्र. :

* 7) दूरध्वनी क्र. :
STD    

* 8) मोबाईल क्र. :
 

* 10) E-Mail :

* 11) अध्यापक विद्यालयाची वेळ:
  To

* 12) अध्यापक विद्यालयाचे सत्र :
     

13) इंटरनेट कनेक्शन नंबर आहे?:

14)महाराष्ट्र शासन मंजुरी आदेश क्र व दिनांक :

* 15) म.रा.शै.सं.प्र. पुणे शासन मंजुरी आदेश क्र./दि. :

* 16) विभागीय शिक्षण उपसंचालक मान्यता आदेश क्र./दि. :

* 17) N.C.T.E मंजुरी आदेश क्र./दि. :

18) वसतिगृहाची सोय आहे : 

19) कार्यरत वर्ग : 

20)प्रथम वर्ष क्षमता : 
तुकडी संख्या विद्यार्थी संख्या

21)द्वितीय वर्ष क्षमता : 
तुकडी संख्या विद्यार्थी संख्या

* 22) अध्यापक विद्यालयाचा प्रकार :
       

* 21) अध्यापक विद्यालयात शिकवली जात असलेल्या भाषा :
               


* 23) अध्यापक विद्यालयाचे व्यवस्थापन :


* 24) खासगी व्यवस्थापनाचे नाव :

* 25) खासगी व्यवस्थापनाचा पूर्ण पत्ता :

* 26) खासगी व्यवस्थापनाचा नोंदणी क्र. :(D) प्रतिज्ञापत्र :
Terms & Conditions
   प्रतिज्ञापत्र :-
                            प्रपत्रात भरलेली माहिती अध्यापक विद्यालयतील कागदपत्रानुसार भरली असून ती अचूक व योग्य आहे हे मी प्रतिज्ञापूर्वक नमूद करतो आहे यामधील माहिती भविष्यात केंव्हाही चुकीची अथवा खोटी आढळून असल्यास मी कारवाईस पात्र आहे याची नोंद मी घेतली आहे.
* ठिकाण :