महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
D.T.Ed Examination
आपल्या अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत अध्यापकांची माहिती प्रोफॉर्ममध्ये तात्काळ भरून पाठवावी.
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :