Answerkey of GCC-TBC Exam April 2016 (Medium wise and batch wise pdf files)
इंग्रजी ३० शब्द प्र.मि मराठी ३० शब्द प्र.मि. हिंदी ३० शब्द प्र.मि
BATCH- (101) BATCH- (401) BATCH- (401)
BATCH- (102) BATCH- (402) BATCH- (402)
BATCH- (103) BATCH- (403) BATCH- (403)
BATCH- (104) BATCH- (404) BATCH- (404)
BATCH- (201) BATCH- (501) BATCH- (501)
BATCH- (202) BATCH- (502) BATCH- (502)
BATCH- (203) BATCH- (503) BATCH- (503)
BATCH- (204) BATCH- (504) BATCH- (504)
BATCH- (301)
BATCH- (302)
BATCH- (303)
BATCH- (304)
SpecialBatch
प्रसिद्धीपत्रक बॅचनिहाय वास्तुनिष्ठ प्रश्नांची अंतिम उत्तरे