Answerkey of GCC-TBC Exam August 2016 (Medium wise and batch wise pdf files)
 Answerkey of GCC-TBC 30 WPM Exam 27 December 2016 (Medium wise and batch wise pdf files)
इंग्रजी ३० शब्द प्र.मि मराठी ३० शब्द प्र.मि. हिंदी ३० शब्द प्र.मि
BATCH- (101) BATCH- (101) BATCH- (101)
BATCH- (102) BATCH- (102) BATCH- (102)
BATCH- (103) BATCH- (103) BATCH- (103)
 Answerkey of GCC-TBC 40 WPM Exam 27 December 2016 (Medium wise and batch wise pdf files)
इंग्रजी 40 शब्द प्र.मि मराठी 40 शब्द प्र.मि. हिंदी 40 शब्द प्र.मि
BATCH- (101) BATCH- (101) BATCH- (101)
BATCH- (102) BATCH- (102) BATCH- (102)
BATCH- (103) BATCH- (103) BATCH- (103)
 
< प्रसिद्धीपत्रक बॅचनिहाय वास्तुनिष्ठ प्रश्नांची अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची