महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ अधिसूचना व स्वीकृती कार्यक्रम

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ मुख्य पृष्ठ
परीक्षा संबधित अधिका-यांची माहिती
अ ) शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ अधिसूचना व स्वीकृती कार्यक्रम
आ ) शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ अधिसूचना व स्वीकृती कार्यक्रम
आवेदनपत्र भरण्याबाबतच्या सूचना
संस्थाचालकांचे प्रतिज्ञापत्र
पोहोच पावती
संस्थाचालकांनी सदर करावयाचा प्रतिज्ञापत्राचा नमुना
संमत्तीपत्रक (परीक्षक समीक्षक प्रपाठ्या वाचक या पदांसाठी )
प्रपत्र १ G.C.C. EXAMINATION JUNE -2015 BATCHWISE INFORMATION OF THE CANDIDATES
प्रपत्र २ BATCHWISE INFORMATION OF TYPEWRITING CANDIDATES JUNE - 2015 WITH RECIEPT
प्रपत्र ३ BATCHWISE INFORMATION OF TYPEWRITING CANDIDATES JUNE - 2015 WITH RECIEPT
GCC EXAMINATION JUNE 2015 TIME TABLE