महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
(TET)शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४

निकाल महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा
Date 24/jul/2015 प्रसिद्धीपत्रक पत्र महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाल
प्रसिद्धीपत्रक पत्र महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाल
प्रसिद्धीनिवेदन महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाल
दिनांक १४/१२/२०१४ च्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेची अंतिम उत्तर सूची
१ )सर्वसाधारण सूचना
२ )अर्ज सदर करण्याची पद्धत व अर्ज स्वीकृती
२ अ)डिसेंबर २०१३ च्या परीक्षेसाठी नोंदणी केलीली असल्यास संगणकीय अर्ज भाण्यासाठी सूचना
२ आ)संगणकीय अर्ज भाण्यासाठी सूचना
३ )परीक्षेस प्रविष्ठ होणेसाठीच्या पात्रतेच्या अटी व शर्ती
४ )आवेदनपत्र (हार्ड कॉपी) व सहपत्रे सादरीकरण
४ अ)अपात्र अर्जा संबधीची कार्यवाही
५ ) पुराव्याची कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे यादी
६ ) कार्यावाहीसाठीचे तारीखवार वेळापत्रक
७ )नमुना अर्ज (भरण्याचा संगणकीय अर्ज)
८ )नमुना अर्ज (कोरा छापील अर्ज व चलन प्रत)
९ ) शासनपत्र परीक्षेचा आराखडा व अभ्यासक्रम
१० )कृती ओघ प्रपत्र
११ ) जाहिरात
१२ ) सूचना क्र. १ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४
१३ ) टी ई टी २०१४ चलन अपडेट परीक्ष्यार्थ्याना आवेदन पत्रातील दुरुस्ती बाबतचे प्रसिद्धीपत्रक
१४ )सूचना क्र २ :- महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४
१४ )पेपर १ मराठी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३
१४ )पेपर १ इंग्रजी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३
१४ )पेपर १ उर्दू महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३
१४ )पेपर २ मराठी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३
१४ )पेपर २ इंग्रजी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३
१४ )पेपर २ उर्दू महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३
१२ ) सूचना क्र. ३ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४
१३ ) सूचना क्र.४ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४ चलन Printed & Updated (०८ डिसे. २०१४ )
१४ ) सूचना क्र. ५ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४ मोफत प्रसिद्धी होणेबाबत (०८ डिसे. २०१४ )
१५ ) सूचना क्र. ६ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४ प्रसिद्धी निवेदन(०८ डिसे. २०१४ )
१६ ) जिल्हानिहाय केंद्र व परीक्षार्थी संख्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४
१७) महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१४ जिल्हानिहाय विध्यार्थी उपस्थिती व अनुपस्थिती अहवाल