महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
१७, डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे - ४११ ००१
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत नियुक्त अधिका-यांची माहिती
अ.क्र. अधिका-यांशी संबंधित माहितीचा विभाग माहिती अधिका-यांचे नाव पदनाम प्रथम अपिलीय अधिकारी
१. आस्थापना श्री. संजयकुमार काळे अधीक्षक श्रीम. स्मिता गौड, सहाय्यक आयुक्त तथा उपआयुक्त
२. लेखा विभाग श्रीम. वसुधा भागवत लेखाधिकारी
३. शिष्यवृत्ती [प्रशासन] श्री. संजयकुमार काळे अधीक्षक
४. शिष्यवृत्ती [मूल्यमापन] श्री. संजयकुमार काळे मूल्यमापन अधिकारी
५. डी.टी.एड. [प्रशासन] श्रीम. सोनाली मातेकर मूल्यमापन अधिकारी
६. डी.टी.एड. [मूल्यमापन] श्रीम. सोनाली मातेकर मूल्यमापन अधिकारी
७. भांडार श्री. संजयकुमार काळे अधीक्षक श्री. अनिल गुंजाळ, सहाय्यक आयुक्त तथा उपआयुक्त
८. जी.सी.सी. [प्रशासन] श्री. उत्तम खरात अधीक्षक
९. जी.सी.सी. [मूल्यमापन] श्री. अनिल सोनार सहाय्यक वाणिज्य शाळा निरिक्षक
१०. बाह्य परीक्षा विभाग, सभा समन्वय श्री. शशिकांत चिमणे अधीक्षक
११. एन.टी.एस./एन.एम.एम.एस./R.I.M.C./विभागीय परीक्षा श्रीम. सुरेखा देवरे कार्यक्रम संयोजक अधिकारी
कार्यालयाचे दूरध्वनी क्र. -: ०२० - २६१२३०६६ / ६७