महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
१७, डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे - ४११ ००१
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५
अ.क्र. लोकसेवेचे नाव लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा (कार्यालयीन दिवस) पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी द्वितीय अपिलीय अधिकारी
१. शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे विहित नमुन्यात परिपूर्ण अर्ज केल्यास ३० दिवसात उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
२. वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा - प्रमाणपत्र दुरुस्ती १५ दिवस उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
३. वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत १५ दिवस उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
४. डी.एड. गुणपत्रक / प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत १५ दिवस उप आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
कार्यालयाचे दूरध्वनी क्र. -: ०२० - २६१२३०६६ / ६७