ताज्या बातम्या

News & Updates

सन २०२० - २१ व २०२१ - २२ करीता सनदी (बाह्य) लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती करणेबाबतचे दरपत्रक मागविणेबाबत....

GCC-TBC 30W.P.M AUGUST 2016 परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

इ.5 वी व इ.8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका पुस्तिकेच्या विक्रीचे प्रसिद्धी निवेदन

परिपत्रक-ई प्रमाणपत्र त्रुटी (टप्पा क्र 1 व क्र 2) पूर्ततेसाठी परीक्षा परिषदेमध्ये उपस्थित राहणेबाबत

ई प्रमाणपत्र त्रुटी यादी (टप्पा क्र 1 व क्र 2)

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १(परीक्षा दि-07/06/2016) प्रसिद्धीपत्रक व अंतिम उत्तरसूची

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम उत्तरसूची शुद्धीपत्रक

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम उत्तरसूची आणि आक्षेप अर्जाचा नमुना प्रसिद्धीपत्रक

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम(तात्पुरती) उत्तरसूची

GCC-TBC परीक्षा एप्रिल २०१६ गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर १ फेर परीक्षा दि. ०७/०६/२०१६ रोजी आयोजित करण्यात येत असलेबाबत प्रसिद्धीपत्रक

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) ची अंतिम उत्तरसुची

राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा (राष्ट्रीयस्थर ) ८ मे २०१६ करिता राज्यस्तरीय मार्गदर्शन शिबिराबाबत

फेर गुणपडताळणी अर्ज विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१५

निकाल विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१५

डी.टी.एड. परीक्षा अधिसूचना जुन २०१६

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ संबंधी कामकाज संदर्भात केंद्रसंचालक व केंद्रासमन्वयकांना(आय.टी टीचर) सर्वसाधारण सूचना

२९-जानेवारी २०१६ ते ०१ फेब्रुवारी-२०१६ रोजी (चार दिवस) अखंड वीजपुरवठा मिळणे बाबत शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ -

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ (GCC-TBC -30 WPM) परीक्षार्थ्याना परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती व सूचना

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०१५ सांखिकी

मार्च २०१७ मध्ये होणा-या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या सुधारणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी प्रश्नावली (Hard Copy)

मार्च २०१७ मध्ये होणा-या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या सुधारणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी प्रश्नावली

अत्यंत महत्वाचे परीक्षेच्या कार्यालयीन कामाबद्दलच्या अडचणीबाबत

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पूणे यांचे एन.टी.एस बाबत निवेदन

प्रसिद्धीनिवेदन बार्टी शिष्यवृत्ती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राज्य प्रज्ञाशोध (इ ४ थी ) व (इ ७ वी) शिष्यवृत्ती योजना

M4

This is the official website of MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.

All Rights Reserved.