महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे
शिक्षणाधिकारी मुख्यालय

जिल्हा व तालुका :
 
                                                                                                                                                                               

* 1) कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता :

* 2) मु.पो. :

* 3) पिनकोड :

* 4) मोबाईल क्र. :

* 5) दूरध्वनी क्र. :

* 6) ईमेल :

* 7) उपशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ पद संख्या :

* 8)अधीक्षक,शालेय पोषण आहार वर्ग -२ पद संख्या :

* 9) गटशिक्षणाधिकारी वर्ग -२ पद संख्या :

* 10) विस्तार अधिकारी मुख्यालयाची संख्या (शिक्षण)-२ पद संख्या :

* 11) वरिष्ठ सहाय्यक पद संख्या :

* 12) कनिष्ठ सहाय्यक पद संख्या :

* 13) परिचर पद संख्या :

* 14) सर्व शिक्षा अभियान कंत्राटी विषय साधन व्यक्ती :

* 15) एम.आय.एस.को.ऑर्डीनेटर प्रोग्रामर पद संख्या :

* 16) डाटा एंट्री ऑपरेटर पद संख्या :

* 17) शालेय पोषण आहार डाटा एंट्री ऑपरेटर पद संख्या :

* 18) मोबाईल टीचर एस.एस.ए पद संख्या :

भौतिक सुविधा :

* 19) शिक्षणाधिकारी कक्ष संख्या :

* 20) कार्यालय कक्ष संख्या :

* 21) संगणक कार्यालय कक्ष संख्या :

* 22) प्रशिक्षण कक्ष संख्या :

* 23) इंटरनेट कनेक्शन संख्या :

* 24) लॅपटॉप संख्या :

* 25) एल सी डी प्रोटेक्टर संख्या :

* शिक्षणाधिकारी यांचे पूर्ण नाव :

प्रतिज्ञापत्र :
Terms & Conditions
   प्रतिज्ञापत्र :-
                            प्रपत्रात भरलेली माहिती कार्यालायतील कागदपत्रानुसार भरली असून ती अचूक व योग्य आहे हे मी प्रतिज्ञापूर्वक नमूद करतो आहे यामधील माहिती भविष्यात केंव्हाही चुकीची अथवा खोटी आढळून असल्यास मी कारवाईस पात्र आहे याची नोंद मी घेतली आहे.