महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे
विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय

विभाग , जिल्हा व तालुका :
विभाग  
जिल्हा  
तालुका  

कार्यालयचा पूर्ण पत्ता :
* 1) घर नं./ब्लॉक नं/सर्व्हे नं/गल्ली नं /गल्ली नाव / पेठ /प्रभाग / नगर : :

* 2) गाव :

* 3) मु.पो. :

* 4) पिनकोड :

* 5) मोबाईल क्र. :

* 6) दूरध्वनी क्र. :

* 7) ईमेल :

कार्यालयीन अधिकारी यादी व माहिती :
* 8) शिक्षण उपसंचालक (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 9)सहाय्यक शिक्षण संचालक (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 10)शिक्षण उपनिरीक्षक (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 11)विज्ञान सल्लागार (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 12)सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 13)कनिष्ट प्रशासन अधिकारी :

कार्यालयीन अधिकारी संख्या :
* 14)सहाय्यक अधीक्षक वर्ग ३ :

* 15) वरिष्ठ सहाय्यक :

* 16) कनिष्ट सहाय्यक :

* 17) लघुलेखक पदसंख्या :

* 18) परिचर पद संख्या :

* 19) सर्व शिक्षा अभियान कंत्राटी विषय साधन व्यक्ती :

* 20) एम.आय.एस.को.ऑर्डीनेटर प्रोग्रामर पद संख्या :

* 21) डाटा एंट्री ऑपरेटर पद संख्या :

* 22) शालेय पोषण आहार डाटा एंट्री ऑपरेटर पद संख्या :

भौतिक सुविधा :

* 23) विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय कक्ष संख्या :

* 24) कार्यालय कक्ष संख्या :

* 25) संगणक कार्यालय कक्ष संख्या :

* 26) प्रशिक्षण कक्ष संख्या :

* 27) इंटरनेट कनेक्शन संख्या :

* 28) संगणक संख्या :

* 29) लॅपटॉप संख्या :

* 30) एल सी डी प्रोटेक्टर संख्या :

(D) प्रतिज्ञापत्र :
Terms & Conditions
   प्रतिज्ञापत्र :-
                            प्रपत्रात भरलेली माहिती कार्यालायतील कागदपत्रानुसार भरली असून ती अचूक व योग्य आहे हे मी प्रतिज्ञापूर्वक नमूद करतो आहे यामधील माहिती भविष्यात केंव्हाही चुकीची अथवा खोटी आढळून असल्यास मी कारवाईस पात्र आहे याची नोंद मी घेतली आहे.