Logo 1
शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा
Logo 2
GCC ,GCC TBC ,GCCSSDCTC परीक्षा जून २०२४ ऑनलाइन शुल्क भरण्यासाठी दि ०३/०५/२०२४ दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत लिंक देण्यात येत आहे.ज्या विद्यार्थ्यचे शुल्क ऑनलाईन भरले जाणार नाही ते विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट होणार नाहीत यांची सर्व जबाबदारी संस्थाचालक यांची राहील.
LOGIN


GCC AND GCC TBC EXAM IMPORTANT NOTIFICATION

GCC EXAM JUNE 2024 TIMETABLE

GCC AND GCC TBC AND GCC SSD CTC EXAM APRIL 2024 आवेदनपत्र भरणेबाबत

GCC-TBC 30 & 40 , GCC(लघुलेखन) GCC-SSD-CTC या परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्र/संगणक LAB उपलब्ध करून देणे बाबत

GCC AND GCC TBC AND GCC SSD CTC EXAM APRIL 2024 मुदतवाढ देण्याबाबत 1

GCC AND GCC TBC AND GCC SSD CTC EXAM APRIL 2024 मुदतवाढ देण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा एप्रिल २०२४ मराठी/हिंदी/इंग्रजी ४० श.प्र.मी. विषयास प्रविष्ट होण्यासाठी मराठी/हिंदी/इंग्रजी ३० श.प्र.मी. उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणेबाबत.

GCC EXAM DECEMBER 2023 RESULT

GCC TBC EXAM DECEMBER 2023 RESULT

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) DECEMBER 2023 गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) एप्रिल २०२४

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०२४

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) एप्रिल २०२४

GCC TBC EXAM DECMEBER 2023 HALLTICKET LETTER

GCC EXAM DECMEBER 2023 HALLTICKET

GCC EXAM DECMEBER 2023 EXAM TIMETABLE

GCC TBC AND GCC SSD CTC EXAM DECMEBER 2023 EXAM TIMETABLE

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑक्टोबर २०२३ परीक्षेसाठी रिपीटर लिंक उपलब्ध करून मुदतवाढ देण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑक्टोबर २०२३ परीक्षेसाठी रिपीटर लिंक उपलब्ध करून देण्याबाबत

GCC TBC EXAM JULY 2023 RESULT

महाराष्ट्र वाणिज्य शिक्षण संस्था (टंकलेखन ,लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम ) मान्यता आणि संचलन नियम १९९१,सुधारित नियमावली २०२३, नुसार सादर प्रस्तावामध्ये एकवाक्यता असणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC SSD CTC) EXAM JULY 2023 HALLTICKET

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) MARATHI/HINDI प्रवेशपत्रावर फोटो न आल्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) MARATHI/HINDI HALLTICKET

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०२३(GCC) HALLTICKET

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) HALLTICKET

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) व GCC-SSD-CTC परीक्षा जुलै २०२३ TIMETABLE

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ प्रमाणपत्र व गुणपत्रक वितरणाबाबत.

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ प्रमाणपत्र व गुणपत्रक वितरणाबाबत प्रसिद्धीपत्रक

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०२३ परीक्षेतील वेळापत्रकाबात

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जुलै २०२३ मधील प्रविष्ट विद्यार्थ्यंचे शुल्क भरणेबाबात

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) फेब्रुवारी / मार्च २०२३ निकाल

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जुलै २०२३ आवेदनपत्र भरण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ निकाल

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ फेब्रुवारी २०२३ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जुलै २०२३

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जुलै २०२३

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जुलै २०२३

दि. २७/०४/२०२३ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णय सुधारित नियमावली २०२३ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.

शासकीय टंकलेखन ,लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन सुधारित नियमावली

जीसीसी-एसएसडी-सीटीसी परीक्षा मार्च २०२३ पूर्वअट पूर्ततेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - SSD -CTC)प्रसिद्धीपत्र 2023

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - SSD -CTC) फेब्रुवारी / मार्च २०२३ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - SSD -CTC)प्रसिद्धीपत्र 2022

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) फेब्रुवारी / मार्च २०२३ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) फेब्रुवारी / मार्च २०२३ निकाल

स्वयंघोषणापत्र

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC या परीक्षांच्या प्रमाणपत्रावरील नाव दुरुस्ती ,दुय्यम प्रमाणपत्र व प्रमाणपत्र पडताळणी या विषयांच्या ऑनलाईन शुल्काबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) मार्च- २०२३ प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) फेब्रुवारी - २०२३ प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) फेब्रुवारी/मार्च २०२३ Keyboard and Mouse

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) फेब्रुवारी/मार्च २०२३ Delete and Bacspace Key

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समिती अहवालाबाबत

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) फेब्रुवारी/मार्च २०२३ ENGLISH HALLTICKET

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) ऑगस्ट २०२२ निकाल

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) फेब्रुवारी - २०२३ प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय टंकलेखन ,लघुलेखन व संगणक टायपिंग संस्थाना भेटी देण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) ऑगस्ट २०२२ पूर्वअट पूर्ततेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०२२ निकाल प्रमाणपत्र विद्यार्थी पूर्व अट तपासणी करूनच देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) ऑगस्ट २०२२ निकाल

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) and शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) फेब्रुवारी/मार्च २०२३ रिपीटर विद्यार्थ्यची आवेदनपत्र भरण्यास मुदतवाद देनेबाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) फेब्रुवारी २०२३

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) फेब्रुवारी/मार्च २०२३

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) मार्च २०२३

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) AND शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) फेब्रुवारी/मार्च २०२३ मधील प्रवेशपत्रातील दुरुस्त्यांबाबत

शासकीय वाणिज्य परीक्षा जुलै २०२२ लघुलेखन विषयाच्या परीक्षेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC) जुलै 2022 गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) ऑगस्ट २०२२ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC)जुलै 2022 अंतरिम निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) ऑगस्ट २०२२ अंतरिम निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै / ऑगस्ट २०२२

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै / ऑगस्ट २०२२ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) ऑगस्ट २०२२ HALLTICKET

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०२२ MARATHI/HINDI HALLTICKET

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) जुलै/ ऑगस्ट २०२२ Keyboard and Mouse

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०२२ बॅच बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०२२ HALLTICKET

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC)जुलै 2022 HALLTICKET

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC)जुलै 2022 केंद्रबाबात

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND GCC-SSD-CTC परीक्षा जुलै/ ऑगस्ट २०२२ वेळापत्रकाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND GCC-SSD-CTC परीक्षेच्या नोंदणी शुल्कासह भरणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND GCC-SSD-CTC परीक्षेच्या नोंदणी शुल्कासह आवेदनपत्र भरण्यास मुदतवाढ देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) नोव्हेंबर २०२१ REEXAM MAY 2022 निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑक्टोबर २०२१ परीक्षेच्या निकालाबाबत

शुद्धिपत्रक - शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC)व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) या परीक्षांबाबत (द्वितीय सत्र जुलै २०२१ ते डिसेंबर २०२१ व प्रथम सत्र जाने. २०२२ ते जून २०२२ )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC),शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC)व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) या परीक्षांबाबत (द्वितीय सत्र जुलै २०२१ ते डिसेंबर २०२१ व प्रथम सत्र जाने. २०२२ ते जून २०२२ )

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जुलै - २०२२

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जुलै - २०२२

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जुलै - २०२२

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) नोव्हेंबर २०२१ परीक्षेतील विद्यार्थ्यंची दि ०६ मे २०२२ रोजी घेण्यात येणाऱ्या पुनर्परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) नोव्हेंबर २०२१

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) डिसेंबर २०२१ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) नोव्हेंबर २०२१ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SS-CTC) डिसेंबर २०२१ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासनमान्य जीसीसी व जीसीसी - टीबीसी अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थाचालकांकडून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे या कार्यालयाकडे होणाऱ्या पत्रव्यहाराबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑक्टोबर २०२१ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑक्टोबर २०२१ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासनमान्यता प्राप्त वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन व जीसीसी - एसएसडी - सीटीसी संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

माहे फेब्रुवारी/मार्च -२०२२ मधील जीसीसी ,जीसीसी - टीबीसी आणि जीसीसी - एसएसडी - सीटीसी परीक्षांची आवेदनपत्र भरणेसाठीच्या कालावधीबाबत

माहे फेब्रुवारी/मार्च -२०२२ मधील जीसीसी ,जीसीसी - टीबीसी आणि जीसीसी - एसएसडी - सीटीसी परीक्षांची आवेदनपत्र नियमित भरणेसाठीच्या कालावधीत वाढ करण्यात येत असल्याबाबत

माहे फेब्रुवारी/मार्च २०२२ मधील GCC,GCC-TBC AND GCC-SSD-CTC परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती क्षमापित करणेबाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) फेब्रुवारी - २०२२

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) फेब्रुवारी/मार्च २०२२

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) मार्च २०२२

संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुधारणा व गुणदान योजना अहवाल प्रसिद्धीबाबत

संगणक संस्थांच्या पत्याचे बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) नोव्हेंबर २०२१ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत ,प्रवेशपत्राबाबत व प्रवेशपत्रातील दुरुस्तीबाबत

GCC TBC AND GCC-SSD-CTC EXAM NOV/DEC 2021 EXAM TIMETABLE

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (प्रथम सत्र ) ऑक्टोबर २०२१ - प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (प्रथम सत्र ) ऑक्टोबर २०२१ - परीक्षा कालावधी बदलाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC), शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) परीक्षेच्या नोंदणी शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत

जीसीसी, जीसीसी-टीबीसी व जीसीसी-एसएसडी-सीटीसी परीक्षा ऑक्टो./नोव्हें.- २०२१ पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC), शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) परीक्षेच्या नोंदणी शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेस मुदतवाढ देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC प्रस्तावित परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०२१ (लघुलेखन निकाल वाटपाबाबत.)

शासनमान्यता प्राप्त वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२१ मधील GCC,GCC-TBC AND GCC-SSD-CTC परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती क्षमापित करणेबाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑक्टोबर - २०२१

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) नोव्हेंबर - २०२१

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) नोव्हेंबर /डिसेंबर - २०२१

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC ,जुलै २०२१ ते डिसेंबर २०२१ आवश्यक माहिती सादर करण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) मार्च २०२१ गुणपडताळणी व छायाप्रती निकाल बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC ,प्रस्तावित परीक्षांसाठी आवश्यक माहिती सादर करण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य शिक्षण संस्था सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC या परीक्षांच्या प्रमाणपत्रावरील नाव दुरुस्ती ,दुय्यम प्रमाणपत्र व प्रमाणपत्र पडताळणी या विषयांच्या ऑनलाईन शुल्काबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC ,प्रस्तावित परीक्षांसाठी आवश्यक माहिती सादर करण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०२१ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी २०२१ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) मार्च २०२१

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) मार्च २०२१ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SS-CTC) मार्च २०२१ गुणपडताळणी व छायाप्रती बाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC)मार्च- २०२१ बॅचनिहाय वास्तुनिष्ठ प्रश्नांची अंतरिम उत्तरसूची

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा (GCC-TBC) मार्च- २०२१ बॅचनिहाय वास्तुनिष्ठ प्रश्नांची अंतरिम उत्तरसूची

राज्यात करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून सर्व शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्था ,महाराष्ट्र व गोवा राज्य GR Order

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ परीक्षेतील तांत्रिक अडचणीबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ प्रवेशपत्रातील दुरुस्तीबाबत

शुद्धिपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC)व (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ परीक्षेबाबत.......

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ प्रवेशपत्रातील दुरुस्तीबाबत

शुद्धिपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC)व (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ परीक्षेबाबत.......

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC)व (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ परीक्षेबाबत.......

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ प्रवेशपत्राबाबत...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) AND (GCC-SSD-CTC) मार्च २०२१ बॅच बदलाबाबत ,Delete and Bacspace Key and Keyboard and Mouse

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) मार्च - २०२१ परीक्षा केंद्र निवड करण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC AND GCC-SSD-CTC) मार्च - २०२१ TIMETABLE

GCC-SSD-CTC प्रमाणपत्र परीक्षांचा माहे जानेवारी २०२० निकाल रद्दबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) फेब्रुवारी - २०२१ प्रवेशपत्राबाबत

GCC ,GCC TBC AND GCC-SSD-CTC परीक्षांचे परीक्षा शुल्क भरणेबाबत

GCC (FEB 2021),GCC TBC(FEB/MAR 2021) AND GCC-SSD-CTC(MAR 2021) परीक्षेमधील ऑनलाईन पद्धतीने आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत

शासनमान्य प्राप्त शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन (GCC) आणि संगणक टंकलेखन (GCC-TBC) संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) फेब्रुवारी - २०२१

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) मार्च - २०२१

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) फेब्रुवारी / मार्च - २०२१

माहे जानेवारी/फेब्रुवारी २०२१ मधील GCC,GCC-TBC AND GCC-SSD-CTC परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती क्षमापित करणेबाबत

शासनमान्य प्राप्त शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन (GCC) आणि संगणक टंकलेखन (GCC-TBC) संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC TBC 30,40 WPM) जानेवारी २०२० मधील गुणपडताळणी व छायाप्रत निकालाबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन संस्थेच्या स्थलांतराबाबत....

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० पूर्वअट पूर्तता केलेल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC प्रमाणपत्र परीक्षांचा माहे जानेवारी २०२० निकाल वाटपाबाबत

संगणक टायपिंग ,जी सी सी प्रमाणपत्र कोर्ससाठी प्रविष्ट होणाऱ्या उमेदवारांना एस.टी. वाहतुकीची सवलत मिळणेबाबत

संगणक टायपिंग ,जी सी सी प्रमाणपत्र कोर्ससाठी प्रविष्ट होणाऱ्या उमेदवारांना एस.टी. वाहतुकीची सवलत मिळणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी/फेब्रुवारी २०२१ बाबतची सांख्यिकीय माहिती सादर करण्याबाबत मुदतवाढ देण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व GCC-SSD-CTC प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी/फेब्रुवारी २०२१ बाबतची सांख्यिकीय माहिती सादर करण्याबाबत

GCC,GCC-TBC AND GCC-SSD-CTC EXAM JAN 2020 MARK VERIFICATION AND XEROX COPY

शासकीय वाणिज्य संस्था सुरु करणेबाबत

GCC ,GCC-TBC ,GCC-SSD-CTC परीक्षांच्या निकालाबाबत

महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या कालावधीत संदर्भीय पत्रानुसार कार्यवाही करणेबाबत..

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोवीड-१९ या जागतिक महामारीच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२० ते जून २०२० चे संगणक टायपिंग सत्र रद्द करणेबाबत

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोवीड-१९ या जागतिक महामारीच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२० ते जून २०२० चे टंकलेखन/लघुलेखन सत्र रद्द करणेबाबत

राज्यात करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून सर्व शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्था ,महाराष्ट्र व गोवा राज्य यांना दि ३१/०३/२०२० पर्यंत सुट्टी जाहीर करणेबाबत

मॅन्युअल टंकलेखन बंद करून संगणक टंकलेखनाची मान्यता घेतलेल्या संस्थांनी संगणकाची शासनमान्यता पाहून लघुलेखन मान्यता प्रदान करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ निकाल वाटपाबाबत

शासनमान्यता प्राप्त वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्था पुनर्जीवित करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड केलेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा व शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड न करणेबाबत .

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जानेवारी २०२० निकाल

शासनमान्यता प्राप्त वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन आणि संगणक टायपिंग संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत......

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षा केंद्रात बदल झालेबाबत..

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION MOTHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION FATHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड केलेबाबत ......

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०२०

टंकलेखन ,लघुलेखन व संगणक टंकलेखन परीक्षासाठीच्या पूर्वअटीबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) जानेवारी २०२०

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२०

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व(GCC-SSD-CTC) प्रमाणपत्रातील नावांमधील स्पेलींग दुरुस्ती व दुय्यम प्रमाणपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९

Terms & Conditions
संपर्क

पत्ता : आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर : 02026123066/67 ई-मेल: mscegcctbc@gmail.com

--> -->