Logo 1
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
पुणे
MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION,
PUNE
Logo 2
शिक्षण आयुक्तालय ( राज्यस्तरीय कार्यालयातील पदे ) भरती परीक्षा - २०२३ चे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याची लिंक यथावकाश website वर कळविण्यात येईल.

About Department


वार्षिक अंदाजपत्रक २०२३-२०२४
शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व ८ वी
शिष्यवृत्ती परीक्षा दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक मागणी करण्यासाठी विहित कार्यपद्धती

D.El.Ed. Exam Portal

News & Latest Updates


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या नवीन माल वाहतूक Ashok Leyland Bada Dost 14 वाहन करिता फूल पॅक बॉडी फॅब्रिकेशन (बनावट) करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

झेरॉक्स मशीन नमुना क्र. बी ७०३५ चे Full Service Management Agreement (FSMA) व Spare Parts and services वार्षिक देखभाल करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या नवीन माल वाहतूक Ashok Leyland Bada Dost 14 वाहन करिता फूल पॅक बॉडी फॅब्रिकेशन (बनावट) करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या नवीन माल वाहतूक Ashok Leyland Bada Dost 14 वाहन करिता फूल पॅक बॉडी फॅब्रिकेशन (बनावट) करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

झेरॉक्स मशीन नमुना क्र. बी ७०३५ चे Full Service Management Agreement (FSMA) व Spare Parts and services वार्षिक देखभाल करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या भांबुर्डा शिवाजीनगर पुणे - ०४ परिषदेच्या जागेत तात्पुरते पत्र्याचे शेड बांधणेबाबत

झेरॉक्स मशीन नमुना क्र. बी ७०३५ चे Full Service Management Agreement (FSMA) व Spare Parts and services वार्षिक देखभाल करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या १७, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, पुणे - ०१ येथील अधिकारी कक्षाचे पार्टीशन काढून परिषदेच्या पुणे - ०४ येथील चौथा मजला या ठिकाणी वाहून आणणे व अधिकारी कक्ष तयार करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या १७, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, पुणे - ०१ येथील कार्यालयाच्या गोडाऊनचे पत्रे व लोखंडी साहित्य काढून परिषदेच्या पुणे - ०४ येथील गोडाऊनच्या ठिकाणापर्यंत वाहून आणणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे - ०४ येथील गोडाऊनच्या जागेत एक इंच नवीन नळजोड कनेक्शन उपलब्ध करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र ऑनलाईन लघुलेखन परीक्षा संगणक सेवा कार्य व सेवा विषयक ई - निविदा ( वित्तीय लिफाफा )

झेरॉक्स मशीन नमुना क्र. बी ७०३५ चे Full Service Management Agreement (FSMA) व Spare Parts and services वार्षिक देखभाल करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या १७, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, पुणे - ०१ येथील कार्यालयाच्या गोडाऊनचे पत्रे व लोखंडी साहित्य काढून परिषदेच्या पुणे - ०४ येथील गोडाऊनच्या ठिकाणापर्यंत वाहून आणणेबाबत

परिषदेसाठी EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील सी सी टी यंत्रणा स्थलांतरित झालेल्या कार्यालयाच्या ठिकाणी जोडणे व वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

परिषदेतील संगणक, लॅपटॉप, लॅन, इंटरनेट चे देखभाल दुरुस्ती करणेसाठी पुरवठादार संस्था नियुक्तीकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत

परिषदेतील प्रिंटर्सचे टोनर रिफिलिंग करणेसाठी (साहित्यासह) पुरवठादार संस्था नियुक्त्तीकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत

चहा, नाश्ता व जेवण यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकरिता सर्व्हर भाड्याने घेणेकामी पुरवठादार संस्था नियुक्त करणेसाठीचे दरपत्रक मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील सी सी टी यंत्रणा स्थलांतरित झालेल्या कार्यालयाच्या ठिकाणी जोडणे व वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

मा. अध्यक्ष दालनातील भिंती व छप्पर भिंतींची रंगरंगोटी करण्याबाबत

नवीन Short Message Service (SMS) सुविधा खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

परिषदेतील प्रिंटर्सचे टोनर रिफिलिंग करणेसाठी (साहित्यासह) पुरवठादार संस्था नियुक्त्तीकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील संगणक, लॅपटॉप, लॅन, इंटरनेट चे देखभाल दुरुस्ती करणेसाठी पुरवठादार संस्था नियुक्तीकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत

नवीन स्टँडिंग फॅन दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील पेट्या दुरुस्तीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

चहा, नाश्ता व जेवण यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

झेरॉक्स मशीन नमुना क्र. बी ७०३५ चे Full Service Management Agreement (FSMA) करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकरिता सर्व्हर भाड्याने घेणेकामी पुरवठादार संस्था नियुक्त करणेसाठीचे दरपत्रक मागविणेबाबत

नवीन स्टँडिंग फॅन दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील पेट्या दुरुस्तीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकारी वर्गास नवीन खुर्ची खरेदी करण्याबाबत

८ फूट व १२ फूट शिडी (Ladder) खरेदी करणेबाबत

परिषदेतील प्रिंटर्सचे टोनर रिफिलिंग करणेसाठी (साहित्यासह) पुरवठादार संस्था नियुक्त्तीकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील संगणक, लॅपटॉप, लॅन, इंटरनेट चे देखभाल दुरुस्ती करणेसाठी पुरवठादार संस्था नियुक्तीकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत

चहा, नाश्ता व जेवण यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत

झेरॉक्स मशीन नमुना क्र.बी ७०३५ चे Full Service Management Agreement (FSMA) करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या स्थलांतरित कार्यालयात आवश्यक स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

रद्दी विक्री करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेसाठी EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेसाठी स्वच्छ पाणी जार ( फिल्टर जार ) पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील रद्दी विक्रीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील सर्व शाखांमध्ये व गोडाऊनमध्ये पेस्ट कंट्रोल करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

A/C व वॉटर कुलर दुरुस्तीबाबत

परिषदेचे नवीन वाहन क्र. एम एच १२ यू सी २७६१ (मारुती सुझुकी सियाज ) वाहनास नवीन अक्सेसिरीज (उपकणे) बसविण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेतील EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेतील सी सी टी यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

झेरॉक्स मशीन क्र. ५३३५ टोनर / कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

सर्व्हर भाड्याने घेणेबाबत.... (सन २०२२ - २०२३)

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्त्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत....

परिषदेतील शैचालये नूतनीकरणासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.....

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

About Department
GCC- TBC
QUESTION BANK ONLINE


संपर्क


पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (दूसरा व चौथा मजला) सर्वे नंबर ८३२ ए , फायनल प्लॉट क्रमांक १७८ व १७९, बालचित्रवाणी जवळ , आघारकर रीसर्च इंस्टीट्यूटच्या मागे भांबुर्डा , शिवाजीनगर , पुणे 411004


  Landline No - 020-29709617           Email ID - mscepune@gmail.com
शासकीय वेबसाईट्स

Copyright © 2022-23Logo 1 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद .
Developed and Maintained by MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.
All Rights Reserved.

Last Updated:10/04/2023