Logo 1
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
पुणे
MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION,
PUNE
Logo 2
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा - 2023 आवेदनपत्र भरताना येणार्‍या अडचणी साठी bpvmscepune2023@gmail.com या ईमेल वरती संपर्क साधावा .

About Department


वार्षिक अंदाजपत्रक २०२३-२०२४
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा - 2023 Online Application
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा - 2023 प्रसिद्धीपत्रक
शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२३ (इ. ५ वी व इ. ८ वी)
शिष्यवृत्ती परीक्षा दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक मागणी करण्यासाठी विहित कार्यपद्धती
शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व ८ वी फेब्रु.- २०१७ प्रश्नपत्रिका संचAbout MAHATET
D.El.Ed. Exam Portal

News & Latest Updates


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकारी वर्गास नवीन खुर्ची खरेदी करण्याबाबत

८ फूट व १२ फूट शिडी (Ladder) खरेदी करणेबाबत

परिषदेतील प्रिंटर्सचे टोनर रिफिलिंग करणेसाठी (साहित्यासह) पुरवठादार संस्था नियुक्त्तीकरिता दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील संगणक, लॅपटॉप, लॅन, इंटरनेट चे देखभाल दुरुस्ती करणेसाठी पुरवठादार संस्था नियुक्तीकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत

चहा, नाश्ता व जेवण यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत

झेरॉक्स मशीन नमुना क्र.बी ७०३५ चे Full Service Management Agreement (FSMA) करिता दरपत्रके मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या स्थलांतरित कार्यालयात आवश्यक स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

रद्दी विक्री करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेसाठी EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेसाठी स्वच्छ पाणी जार ( फिल्टर जार ) पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील रद्दी विक्रीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील सर्व शाखांमध्ये व गोडाऊनमध्ये पेस्ट कंट्रोल करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

A/C व वॉटर कुलर दुरुस्तीबाबत

परिषदेचे नवीन वाहन क्र. एम एच १२ यू सी २७६१ (मारुती सुझुकी सियाज ) वाहनास नवीन अक्सेसिरीज (उपकणे) बसविण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेतील EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेतील सी सी टी यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

झेरॉक्स मशीन क्र. ५३३५ टोनर / कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

सर्व्हर भाड्याने घेणेबाबत.... (सन २०२२ - २०२३)

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्त्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत....

परिषदेतील शैचालये नूतनीकरणासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.....

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

About Department

GCC- TBC
QUESTION BANK ONLINE


संपर्क


पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (दूसरा व चौथा मजला) सर्वे नंबर ८३२ ए , फायनल प्लॉट क्रमांक १७८ व १७९, बालचित्रवाणी जवळ , आघारकर रीसर्च इंस्टीट्यूटच्या मागे भांबुर्डा , शिवाजीनगर , पुणे 411004


  Landline No - 020-26123066/67           Email ID - mscepune@gmail.com
शासकीय वेबसाईट्स

Copyright © 2022-23Logo 1 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद .
Developed and Maintained by MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.
All Rights Reserved.

Last Updated:10/04/2023