राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृती योजनापरीक्षा (NMMS) २०१७ -१८ इ ८ वी साठी दि ०३ डिसेंबर २०१७ ची शिष्यवृत्तीसाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे
Latest News

News & Updates

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ बॅच बदलाबाबत..........

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ परीक्षा केंद्रावरील KEYBOARD आणि MOUSE बाबत..

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ प्रवेशपत्राबाबत............

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समिती अहवालाबाबत

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समिती अहवाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत........

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC -TBC ) ऑगस्ट / सप्टेंबर - २०१८

परीक्षा परिषद या कार्यालयाच्या दोन इमारतीवर जुने पत्रे काढून नविन पत्रे टाकणे बाबत दरपत्रके मागविणेबाबत..

परीक्षा परिषद या कार्यालयाच्या दोन इमारतीवर ताडपत्री वर टाकणे- दर मागविणेबाबत..

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जुलै २०१८ प्रीलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-SSD-CTC) जुलै २०१८

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत....

नटबोल्ड दरपत्रक मागविणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ आवेदनपत्रामध्ये विद्यार्थ्यांचा फोटो अपलोड न झाल्याबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-TBC)जुलै २०१८ ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून-२०१८ बॅचलिस्ट स्वीकृती कार्यक्रम

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ आवेदनपत्र स्वीकृती कार्यक्रम

प्रसिद्धीपत्रक- संगणक संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पुनर्परीक्षा एप्रिल -२०१८ निकाल.....

संगणक संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पुनर्परीक्षा एप्रिल -२०१८ निकाल.....

२०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरीता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेख परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत

सन २०१८-१९ व २०१९-२० करीत सनदी (बाहय) लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती कारणेबाबतचे दरपत्रक मागविणेबाबत

इ निविदा- (२०१८ - १९) या वर्षाकरिता खालील इ निविदा नोंदणीकृत सौंतेच्या नेमणुकीसाठी मागविण्यात येत आहे

अधिसूचना-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जुलै २०१८

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक सन २०१८-२०१९

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्रं. ५३२५ -५३३० टोनर /कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करण्याबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC 30 व 40) तसेच स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) तसेच टंकलेखन व लघुलेखन जून-२०१८ साठी मराठी,हिंदी,इंग्रजी प्राश्निक/समीक्षक ऑनलाईन नोंदणी करणेबाबत......

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत

GCC EXAM JAN 2018 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST) /a>

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

जि.सि.सी परीक्षा जानेवारी / फेब्रुवारी २०१८ गैरमार्ग प्रकरणे रिझर्व

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्रं. ५३२५ -५३३० टोनर /कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करण्याबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०१८ निकाल

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०१८ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) गुणदान व परीक्षा पद्धत बदल करणेबाबतचे सहा सदस्यीय समितीच्या शिफारशी व अहवालातील उर्वरित विषयी अभिप्राय देणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जानेवारी २०१८ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जानेवारी २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

एक वर्षासाठी सर्व्हर भाडयाने मिडण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन(ONLINE) नोंदणी करणेबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन(ONLINE) नोंदणी करणेबाबत.....

जेवण व नाष्टा पुरविणेसाठी संस्था निश्चित करणेबाबत (सन २०१८-२०१९)......

(मार्च २०१८ ते मार्च २०१९) एक वर्षासाठी सर्व्हर भाडयाने मिळणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत......

जिसीसी परीक्षा जानेवारी - २०१८ बॅच बदलाबाबत

विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१७-१८ परीक्षा दिनांक बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) परीक्षेचे वेळापत्रक....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) सध्याचा गुणदान पद्धतीनुसार बॅकस्पेक आणि डिलीट कीज चा वापर करण्यास परवानगी देणेबाबत....

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज , डेहेराडून (RIMC) प्रवेश पात्रता परीक्षा दि.१ व २ जून २०१८ रोजी पात्रता परीक्षा

दरपत्रक- कार्यालयात प्राप्त आयकर नोटीस बाबत निपटारा करण्याकामी सनदी लेखापाल याचे नियुक्ती करण्या बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) प्रवेशपत्राबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) बॅच बदलाबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ बॅच निवडीसाठी ऑनलाईन लिंक देणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ प्रिलिस्टमध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत.....

अधिसूचना-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८

जेवण व नाष्टा पुरविण्यासाठी संता निश्चित करणे बाबत (सन -२०१८-१९ )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती, सूचना व गुणदान योजना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) सध्याच्या गुणदानपद्धतीनुसार BACKSPACE AND DELETE कीज चा वापर करण्यास परवानगी देण्याबाबत

पाकिटे पुरविणाऱ्या संस्थांकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत (सन २०१७-२०१८ )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ मधील पुनर्परीक्षार्थी व नियमित लघुलेखन विदयार्थ्यांची जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेत ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढीबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणेबाबत (नियमित मॅन्युअल टायपिंग व लघुलेखन परीक्षा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ मधील पुनर्परीक्षार्थी व नियमित लघुलेखन विदयार्थ्यांची जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेत ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी लिंक उपलब्ध करून देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) परीक्षेचे वेळापत्रक

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC)

फाईल कव्हर (छपाईसहीत) नमुण्याप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक पाठवण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC 30/40 WPM ) जानेवारी २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत मुदतवाढीबाबत /a>

जानेवारी २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC TBC 30/40 WPM ) ३० व ४० श.प्र.मी प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत मुदतवाढीबाबत /a>

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC 30/40 WPM ) जानेवारी २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत /a>

जानेवारी २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC TBC 30/40 WPM ) ३० व ४० श.प्र.मी प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत /a>

जी सी सी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ (एरर क्र ०६ )पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत /a>

GCC EXAM AUG 2017 ERROR NO 06 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST) /a>

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ गैरमार्ग व त्रुटींबाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक (द्वितीय संधी)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ गैरमार्ग व त्रुटींबाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक (द्वितीय संधी) LIST

शासनमान्य टंकलेखन संस्थांचे नूतनीकरण करणेबाबत

शासनमान्य टंकलेखन संस्थांचे नूतनीकरण करणेबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर २०१७ निकाल

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षेत गैरमार्ग व त्रुटी बाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक /a>

GCC EXAM AUG 2017 COPY CASES STUDENT LIST /a>

जी सी सी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ (एरर क्र ०६ )पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत /a>

GCC EXAM AUG 2017 ERROR NO 06 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST) /a>

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षेत ३० व ४० श.प्र.मी मराठी/हिंदी /इंग्रजी विषयात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षेत प्रविष्ठ होण्यास विशेष बाब (रिपीटर) म्हणून परवानगी देणेबाबत < /a>

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ निकाल < /a>

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ निकाल < /a>

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन परीक्षा(GCC) ऑगस्ट २०१७ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत /a>

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ RESULT

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी Flow Chart

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) परीक्षेचे वेळापत्रक

परिषदेच्या कामासाठी हार्ड डिस्क खरेदी करिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

GCC-SSD-CTC प्रश्नपत्रिका सुधारित आराखडा सप्टेंबर २०१७

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC)

लघुलेखन सत्र जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

परीक्षाचे संभाव्य वेळापत्रक सन २०१७-२०१८

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM ऑगस्ट २०१७ परीक्षेचे वेळापत्रक

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM ऑगस्ट २०१७ मदतकक्ष (संस्थाचालक व परीक्षार्थ्यांसाठी)

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM ऑगस्ट २०१७ परीक्षा केंद्रावरील Keyboard and Mouse बाबत

२०१६-१७ व २०१७-१८ चे सनदी (बाहय) लेखापरीक्षण नेमणे बाबत

सन २०१७-१८ चे अंतर्गत लेखा परीक्षणाबाबत

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा सत्र जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

जीसीसी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ बॅच बदलाबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षा वेळापत्रकात बदलाबाबत

डीटीएड / डीएलएड परीक्षा जून २०१७ साठी अदा केलेले अग्रीम बाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत

दि ३१/०७/२०१७ रोजीच्या जिल्हा परिरक्षक सभेबाबत

ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या GCC TBC 30/40 WPM EXAM प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

परिषदेतील पुरुष व महिला स्वछतागृहाचे नूतनीकरणाचे काम करणेबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत...

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७(GCC-TBC 30/40 WPM)

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) या कोर्ससाठी सत्र कालावधी,विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी आणि पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व लघुलेखन सत्र कालावधी विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी आणि सुधारित पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेबाबत

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑगस्ट-२०१७

प्रसिद्धीपत्रक- स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखड्याबाबत.....

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखडा.....

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई.५ वी ) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई .८ वी ) दि २६ फेब्रु.२०१७ च्या अंतरिम (तात्पुरत्या) निकालाच्या प्रसिद्धी निवेदनाबाबत.....

परिषदेच्या प्रोग्रामर कक्षाकरिता Carrier 2 Ton 3 star Split Air Condition यंत्र खरेदीबाबत......

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑगस्ट-२०१७ ४० श.प्र.मि.(इंग्रजी-मराठी-हिंदी) गती विषयासाठी विदयार्थ्यांची नोंदणी करणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑगस्ट-२०१७ आणि शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट-२०१७ पुनर्परीक्षार्थी(Repeater) विद्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्राबाबत.

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी,आवेदनपत्र भरण्याचा कालावधी व सत्र कालावधी.....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) Mobile Computing प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स प्रश्नपत्रिका प्रारूप आराखडा

परिषदेतील प्रिंटर्सचे टोनर रिफिलिंगसाठी संस्था नेमणुकीस्तव दरपत्रक पाठविणेबाबत....(सन २०१७-२०१८)

परिषदेतील संगणक,सर्व्हर(आवक-जावक शाखा सॉफ्टवेअर),प्रिंटर,लॅपटॉप ,लॅन/इंटरनेट वार्षिक दुरुस्ती देखभाल सेवा सुविधा करार सन २०१७-२०१८ करिता संस्था निश्चित करणेबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ४० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. जाने./फेब्रु.-२०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ४० श.प्र.मि. जाने./फेब्रु.-२०१७ निकाल.

सन २०१७-१८ चे अंतर्गत लेखा परीक्षणाबाबत.....

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ३० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. डिसेंबर २०१६ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ३० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. डिसेंबर २०१६ निकाल

Quotation for New Tally ERP-9 Silver Single User India License

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ गैरमार्ग व त्रुटी (एरर) बाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ Error No.12(एकापेक्षा अधिक संस्थांमधून आवेदनपत्र भारण्याबाबची सुनावणीबाबत)चौकशी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ Error No.12(एकापेक्षा अधिक संस्थांमधून आवेदनपत्र भारण्याबाबची सुनावणीबाबत)विद्यार्थी यादी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ Error No.13(एकापेक्षा अधिक संस्थांमधून आवेदनपत्र भारण्याबाबची सुनावणीबाबत)चौकशी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ Error No.13(एकापेक्षा अधिक संस्थांमधून आवेदनपत्र भारण्याबाबची सुनावणीबाबत)विद्यार्थी यादी

GCC-TBC 30/40 WPM Registrtion Jan 2017 To June 2017 ई प्रमाणपत्र प्राप्त नसलेल्या संस्थांनी द्यावयाचे संस्थाचालकांचे हमीपत्र

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ परीक्षेचा निकाल

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) दि.२६ फेब्रुवारी २०१७,बाबतच्या प्रसिद्धी निवेदनाबाबत...

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव सेटअपला मान्यता देण्याबाबत...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट-२०१६ (पुनर्परीक्षा डिसेंबर -२०१६) उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत...

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट-२०१६ (पुनर्परीक्षा डिसेंबर -२०१६) निकाल.

प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम (D.El.Ed) अभ्यासक्रम-२०१६ नुसार प्रथम वर्ष विषयांचा प्रश्नपत्रिका आराखडा

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१७ Special Skill in Computer Typing for Instructors & Students(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा निश्चित करण्यासाठी विषय तज्ज्ञांची नवे पाठविण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१७ विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) रविवार दि.२६ फेब्रुवारी २०१७ अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सत्र जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१७ साठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणेबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सत्र जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ परीक्षेचे वेळापत्रक

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ मदतकक्ष (संस्थाचालक व परीक्षार्थ्यांसाठी)

प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम (D.El.Ed) ऑनलाईन पद्धतीने प्रात्याक्षिक परीक्षेचे गुणदान करण्यासाठीचा कृतीओघ तक्ता (Flow Chart)

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत

प्रसिद्धीपत्रक-जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या जीसीसी-टीबीसी ३० व ४० श.प्र.मी.प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणे आणि परीक्षा केंद्राचे ठिकाण निवडणेबाबत

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.८ वी ) अभ्यासक्रम मार्गदर्शिका (इंग्रजी माध्यम ) पुस्तिका विक्रीसाठी उपलब्ध असलेबाबत.....

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ Exam Timetable

GCC TBC Exam December 2016 बॅचनिहाय वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ Exam Center List

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ Exam Center Change List....

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ प्रवेशपत्रासोबत अन्य फोटो ओळखपत्र अनिवार्य असलेबाबत.......

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१७ बॅच बदलाबाबत.......

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) सत्र जानेवारी ते जुने २०१७ साठी प्रवेश देण्याबाबत............

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ परीक्षा केंद्राच्या अडचणींबाबत.....

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी /फेब्रुवारी २०१७ ३० व ४० श.प्र.मि.अधिसूचना .........

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी /फेब्रुवारी २०१७ ३० व ४० श.प्र.मि.ऑनलाईन आवेदनपत्र भारणेबाबत.........

शासकीय संगणक प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 40 W.P.M डिसेंबर २०१६ डेमो परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेबाबत

GCC-TBC 40W.P.M EXAM DECEMBER 2016 परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ वेळापत्रकात अंशतः बदलाबाबत .............

GCC-TBC -४० श.प्र.मि. आणि ३० (पुनर्परीक्षा) डिसेंबर २०१६ परीक्षेचे वेळापत्रक

प्रसिद्धीपत्रक-GCC-TBC -४० श.प्र.मि. आणि ३० (पुनर्परीक्षा) डिसेंबर २०१६ परीक्षा केंद्र निश्चिती,प्रवेशपत्रे आणि परीक्षार्थीसाठी मार्गदर्शक सूचनांबाबत.

डी.टी.एड. परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ डी.एड.५० न भरलेल्या अध्यापक विदयालयांची यादी

अध्यापक विद्यालयाने डी.टी.एड. परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ डी.एड.५० बाबत.....

सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था डी.टी.एड. परीक्षा नोव्हेंबर २०१६ डी.एड.५० बाबत.....

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल-गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत.............

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ परीक्षा शुल्क व रिपीटर विद्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्राबाबत

शुद्धिपत्रक-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ Batchlist व इतर प्रपत्रे जमा करण्याचे सुधारित वेळापत्रक

संगणक टायपिंग सांकेतांक प्रस्तावातील त्रुटींची लिंक (Link) उपलब्धतेबाबत (टप्पा -१,२,व ३)

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जानेवारी २०१७ विद्यार्थी प्रविष्ठ करणेबाबत

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 40 W.P.M प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखड्याबाबत

शुद्धिपत्रक-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ ऑनलाईन पेमेंट नियमित शुल्क व विलंब शुल्क मुदतवाढ देणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७ ऑनलाईन पेमेंट भरताना करावयाची कार्यवाही

सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था डी.टी.एड.५० भरणेबाबतचा Flow Chart

अध्यापक विद्यालयाने डी.टी.एड.५० भरणेबाबतचा Flow Chart

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१७

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सत्र जुलै २०१६ ते डिसेंबर २०१६ प्रवेशाची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन/लघुलेखन संस्थांना शासनमान्यता देणेबाबत(चौथा टप्पा)

परिपत्रक -प्राथमिक शिक्षकांच्या डी.टी.एड.गुणपत्रक व प्रमाणपत्र पडताळणी शुल्क वाढ.....

डी.टी.एड.परीक्षा नोव्हेंबर 2016 हॉल तिकीट बाबत ....

शुद्धिपत्रक-डी.टी.एड.परीक्षा नोव्हेंबर 2016 वेळापत्रक बदलाबाबत.....

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल-गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल

डी.टी.एड.परीक्षा नोव्हेंबर 2016 विध्यार्थ्यांच्या नावाची यादी(Pre-List) तपासून त्वरित कळविणेबाबत....

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.5 वी ) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.8 वी ) सन 2016-2017 बाबतच्या प्रसिद्धी निवेदनाबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा :डिसेंबर-2016 (GCC-TBC 40 W.P.M) अधिसूचना व ऑनलाईन आवेदनपत्र स्वीकृती कार्यक्रम

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा सन 2016-2017 पूर्व तयारीबाबत

संगणक टायपिंग अब्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव संगणक सेटअप तपासणी अहवालाबाबत..............

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा(NMMS) 2016-2017 केंद्रनिहाय शाळा व विद्यार्थी संख्या तपासानेबाबत...........

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा(NMMS) 2016-2017 केंद्रनिहाय शाळा व विद्यार्थी संख्या(Center Wise List Of School)

शासकीय वाणिज्य परीक्षा जून 2016 एरर क्र 12 (एकापेक्षा अधिक संस्थांमधून आवेदनपत्र भारणेबाबतची चौकशी ) सुनावणीबाबत

जी सी सी परीक्षा जून-2016 चा निकाल जाहीर करणेबाबत (राखीव निकाल एरर क्र 6 व 15 चौकशीबाबत)

शुद्धिपत्रक - NTS/NMMS परीक्षा 2016-17 आवेदनपत्र भरण्याच्या तारखेतील बदलाबाबत....

शुद्धिपत्रक - डी.टी.एड. परीक्षा जून 2016 मूळ गुणपत्रके वितरणाबाबत.........

डी.टी.एड.परीक्षा नोव्हेंबर 2016 चे आवेदनपत्र भरण्याच्या तारखेतील बदलाबाबत....

अधिसूचना-अध्यापक शिक्षण पदविका परीक्षा नोव्हेंबर 2016

GCC-TBC परीक्षा ऑगस्ट 2016 मदतकक्ष(परीक्षार्थी व संस्थाचालकांसाठी)

GCC-TBC 30W.P.M. August 2016 Exam TimeTable...........

GCC-TBC 30W.P.M August 2016 Exam Demo Click Here..............

GCC-TBC 30W.P.M AUGUST 2016 परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

इ.5 वी व इ.8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका पुस्तिकेच्या विक्रीचे प्रसिद्धी निवेदन

प्रतिज्ञापत्र-शासकीय वाणिज्य टंकलेखन /लघुलेखन अभ्यासक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबत

Press Note-राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून प्रवेश पात्रता परीक्षा दिनांक 1 व 2 डिसेंबर 2016

परिपत्रक-ई प्रमाणपत्र त्रुटी (टप्पा क्र 1 व क्र 2) पूर्ततेसाठी परीक्षा परिषदेमध्ये उपस्थित राहणेबाबत

ई प्रमाणपत्र त्रुटी यादी (टप्पा क्र 1 व क्र 2)

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १(परीक्षा दि-07/06/2016) प्रसिद्धीपत्रक व अंतिम उत्तरसूची

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम उत्तरसूची शुद्धीपत्रक

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम उत्तरसूची आणि आक्षेप अर्जाचा नमुना प्रसिद्धीपत्रक

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम(तात्पुरती) उत्तरसूची

GCC-TBC परीक्षा एप्रिल २०१६ गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर १ फेर परीक्षा दि. ०७/०६/२०१६ रोजी आयोजित करण्यात येत असलेबाबत प्रसिद्धीपत्रक

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) ची अंतिम उत्तरसुची

राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा (राष्ट्रीयस्थर ) ८ मे २०१६ करिता राज्यस्तरीय मार्गदर्शन शिबिराबाबत

डी.टी.एड परीक्षा नोव्हे २०१५ राखीव निकाल जाहीर करणे बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-TBC) परीक्षेच्या सहविचार सभेबाबत

फेर गुणपडताळणी अर्ज विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१५

निकाल विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१५

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER I) रद्द झाल्या बद्दलचे प्रसिद्धीपत्रक

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) ची अंतरिम उत्तरसुची

Notification :- Deploma in teacher Education June 2016

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ संबंधी कामकाज संदर्भात केंद्रसंचालक व केंद्रासमन्वयकांना(आय.टी टीचर) सर्वसाधारण सूचना

२९-जानेवारी २०१६ ते ०१ फेब्रुवारी-२०१६ रोजी (चार दिवस) अखंड वीजपुरवठा मिळणे बाबत शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ -

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ (GCC-TBC -30 WPM) परीक्षार्थ्याना परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती व सूचना

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०१५ सांखिकी

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०१४ पात्रता प्रमाणपत्र वितरणाबाबत

एन.टी.एस.परीक्षा २०१४-२०१५ राष्ट्रीयस्तर परीक्षा दि.१० मे २०१५ शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी संख्या

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा परिषदेमार्फत २०१५ परीक्षार्थींना अर्ज भरण्यास मुदत वाढ देनेबाबत

मार्च २०१७ मध्ये होणा-या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या सुधारणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी प्रश्नावली

मार्च २०१७ मध्ये होणा-या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या सुधारणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी प्रश्नावली (Hard Copy)

अत्यंत महत्वाचे परीक्षेच्या कार्यालयीन कामाबद्दलच्या अडचणीबाबत

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

M4

This is the official website of MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.

All Rights Reserved.