शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. ५ वी. व इ. ८ वी. फेब्रुवारी - २०१९ च्या अंतरिम उत्तरसूचीवर दि. ०६/०३/२०१९ ते दि. १५/०३/२०१९ पर्यंत ऑनलाईन आक्षेप नोंदवता येतील.
प्रशासकीय इमारत बांधकामाकरिता "प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (वास्तुविशारदसह)" नेमणूक करणे व उत्तरपत्रिका व विविध प्रपत्रे ऑफसेट छपाई करणे या ई-निविदा Web Site: https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहे
Latest News

News & Updates

प्रपत्र छपाई पुरविणाऱ्या संस्थांकडून दारपत्रके मागविण्याबाबत

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१८ ( एरर क्र. ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ मूळ प्रमाणपत्रक छपाई खराब आली असलेल्या प्रमाणपत्रांबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ सध्याच्या गुणदान पद्धतीनुसार बॅकस्पेस आणि डिलीट कीज चा वापर करण्यास परवानगी देणेबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ बॅच बदलाबाबत..........

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षा केंद्रावरील KEYBOARD आणि MOUSE बाबत..

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९ संस्थेच्या बॅचलिस्टबाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ टंकलेखन व लघुलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक व्दितीय संधी

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-TBC) परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत............

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत(मॅन्युअल व लघुलेखन) ............

पाकिटे पुरविणाऱ्या संस्थांकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत (सन 2018-2019 )

आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद , पुणे -१ या कार्यालयाकडील निरुपयोगी झालेले चार वाहने ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करणेकरीता सूचना द्वितीय मुदतवाढ

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) सप्टेंबर २०१८ बॅच , KEYBOARD आणि MOUSE बदलाबाबत..........

आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद , पुणे -१ या कार्यालयाकडील निरुपयोगी झालेले चार वाहने ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करणेकरीता सूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ बॅच बदलाबाबत..........

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ परीक्षा केंद्रावरील KEYBOARD आणि MOUSE बाबत..

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ प्रवेशपत्राबाबत............

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समिती अहवालाबाबत

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समिती अहवाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत........

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC -TBC ) ऑगस्ट / सप्टेंबर - २०१८

परीक्षा परिषद या कार्यालयाच्या दोन इमारतीवर जुने पत्रे काढून नविन पत्रे टाकणे बाबत दरपत्रके मागविणेबाबत..

परीक्षा परिषद या कार्यालयाच्या दोन इमारतीवर ताडपत्री वर टाकणे- दर मागविणेबाबत..

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जुलै २०१८ प्रीलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-SSD-CTC) जुलै २०१८

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत....

नटबोल्ड दरपत्रक मागविणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ आवेदनपत्रामध्ये विद्यार्थ्यांचा फोटो अपलोड न झाल्याबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-TBC)जुलै २०१८ ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून-२०१८ बॅचलिस्ट स्वीकृती कार्यक्रम

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ आवेदनपत्र स्वीकृती कार्यक्रम

प्रसिद्धीपत्रक- संगणक संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पुनर्परीक्षा एप्रिल -२०१८ निकाल.....

संगणक संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पुनर्परीक्षा एप्रिल -२०१८ निकाल.....

२०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरीता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेख परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत

सन २०१८-१९ व २०१९-२० करीत सनदी (बाहय) लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती कारणेबाबतचे दरपत्रक मागविणेबाबत

इ निविदा- (२०१८ - १९) या वर्षाकरिता खालील इ निविदा नोंदणीकृत सौंतेच्या नेमणुकीसाठी मागविण्यात येत आहे

अधिसूचना-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जुलै २०१८

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक सन २०१८-२०१९

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्रं. ५३२५ -५३३० टोनर /कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करण्याबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC 30 व 40) तसेच स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) तसेच टंकलेखन व लघुलेखन जून-२०१८ साठी मराठी,हिंदी,इंग्रजी प्राश्निक/समीक्षक ऑनलाईन नोंदणी करणेबाबत......

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत

GCC EXAM JAN 2018 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

जि.सि.सी परीक्षा जानेवारी / फेब्रुवारी २०१८ गैरमार्ग प्रकरणे रिझर्व

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्रं. ५३२५ -५३३० टोनर /कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करण्याबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०१८ निकाल

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०१८ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) गुणदान व परीक्षा पद्धत बदल करणेबाबतचे सहा सदस्यीय समितीच्या शिफारशी व अहवालातील उर्वरित विषयी अभिप्राय देणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जानेवारी २०१८ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जानेवारी २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

एक वर्षासाठी सर्व्हर भाडयाने मिडण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन(ONLINE) नोंदणी करणेबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन(ONLINE) नोंदणी करणेबाबत.....

जेवण व नाष्टा पुरविणेसाठी संस्था निश्चित करणेबाबत (सन २०१८-२०१९)......

(मार्च २०१८ ते मार्च २०१९) एक वर्षासाठी सर्व्हर भाडयाने मिळणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत......

जिसीसी परीक्षा जानेवारी - २०१८ बॅच बदलाबाबत

विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१७-१८ परीक्षा दिनांक बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) परीक्षेचे वेळापत्रक....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) सध्याचा गुणदान पद्धतीनुसार बॅकस्पेक आणि डिलीट कीज चा वापर करण्यास परवानगी देणेबाबत....

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज , डेहेराडून (RIMC) प्रवेश पात्रता परीक्षा दि.१ व २ जून २०१८ रोजी पात्रता परीक्षा

दरपत्रक- कार्यालयात प्राप्त आयकर नोटीस बाबत निपटारा करण्याकामी सनदी लेखापाल याचे नियुक्ती करण्या बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) प्रवेशपत्राबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) बॅच बदलाबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ बॅच निवडीसाठी ऑनलाईन लिंक देणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ प्रिलिस्टमध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत.....

अधिसूचना-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८

जेवण व नाष्टा पुरविण्यासाठी संता निश्चित करणे बाबत (सन -२०१८-१९ )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती, सूचना व गुणदान योजना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) सध्याच्या गुणदानपद्धतीनुसार BACKSPACE AND DELETE कीज चा वापर करण्यास परवानगी देण्याबाबत

पाकिटे पुरविणाऱ्या संस्थांकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत (सन २०१७-२०१८ )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ मधील पुनर्परीक्षार्थी व नियमित लघुलेखन विदयार्थ्यांची जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेत ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढीबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणेबाबत (नियमित मॅन्युअल टायपिंग व लघुलेखन परीक्षा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ मधील पुनर्परीक्षार्थी व नियमित लघुलेखन विदयार्थ्यांची जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेत ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी लिंक उपलब्ध करून देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) परीक्षेचे वेळापत्रक

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC)

फाईल कव्हर (छपाईसहीत) नमुण्याप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक पाठवण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC 30/40 WPM ) जानेवारी २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत मुदतवाढीबाबत

जानेवारी २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC TBC 30/40 WPM ) ३० व ४० श.प्र.मी प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत मुदतवाढीबाबत /a>

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC 30/40 WPM ) जानेवारी २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत /a>

जानेवारी २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC TBC 30/40 WPM ) ३० व ४० श.प्र.मी प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

जी सी सी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ (एरर क्र ०६ )पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत

GCC EXAM AUG 2017 ERROR NO 06 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ गैरमार्ग व त्रुटींबाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक (द्वितीय संधी)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ गैरमार्ग व त्रुटींबाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक (द्वितीय संधी) LIST

शासनमान्य टंकलेखन संस्थांचे नूतनीकरण करणेबाबत

शासनमान्य टंकलेखन संस्थांचे नूतनीकरण करणेबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर २०१७ निकाल

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षेत गैरमार्ग व त्रुटी बाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक

GCC EXAM AUG 2017 COPY CASES STUDENT LIST

जी सी सी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ (एरर क्र ०६ )पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत

GCC EXAM AUG 2017 ERROR NO 06 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST)

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षेत ३० व ४० श.प्र.मी मराठी/हिंदी /इंग्रजी विषयात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षेत प्रविष्ठ होण्यास विशेष बाब (रिपीटर) म्हणून परवानगी देणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन परीक्षा(GCC) ऑगस्ट २०१७ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ RESULT

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी Flow Chart

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) परीक्षेचे वेळापत्रक

परिषदेच्या कामासाठी हार्ड डिस्क खरेदी करिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

GCC-SSD-CTC प्रश्नपत्रिका सुधारित आराखडा सप्टेंबर २०१७

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC)

लघुलेखन सत्र जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

परीक्षाचे संभाव्य वेळापत्रक सन २०१७-२०१८

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM ऑगस्ट २०१७ परीक्षेचे वेळापत्रक

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM ऑगस्ट २०१७ मदतकक्ष (संस्थाचालक व परीक्षार्थ्यांसाठी)

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 30/40 WPM ऑगस्ट २०१७ परीक्षा केंद्रावरील Keyboard and Mouse बाबत

२०१६-१७ व २०१७-१८ चे सनदी (बाहय) लेखापरीक्षण नेमणे बाबत

सन २०१७-१८ चे अंतर्गत लेखा परीक्षणाबाबत

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा सत्र जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

जीसीसी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ बॅच बदलाबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षा वेळापत्रकात बदलाबाबत

डीटीएड / डीएलएड परीक्षा जून २०१७ साठी अदा केलेले अग्रीम बाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत

दि ३१/०७/२०१७ रोजीच्या जिल्हा परिरक्षक सभेबाबत

ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या GCC TBC 30/40 WPM EXAM प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

परिषदेतील पुरुष व महिला स्वछतागृहाचे नूतनीकरणाचे काम करणेबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत...

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७(GCC-TBC 30/40 WPM)

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) या कोर्ससाठी सत्र कालावधी,विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी आणि पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व लघुलेखन सत्र कालावधी विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी आणि सुधारित पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेबाबत

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑगस्ट-२०१७

प्रसिद्धीपत्रक- स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखड्याबाबत.....

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखडा.....

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई.५ वी ) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई .८ वी ) दि २६ फेब्रु.२०१७ च्या अंतरिम (तात्पुरत्या) निकालाच्या प्रसिद्धी निवेदनाबाबत.....

परिषदेच्या प्रोग्रामर कक्षाकरिता Carrier 2 Ton 3 star Split Air Condition यंत्र खरेदीबाबत......

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) Mobile Computing प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स प्रश्नपत्रिका प्रारूप आराखडा

सन २०१७-१८ चे अंतर्गत लेखा परीक्षणाबाबत.....

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ३० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. डिसेंबर २०१६ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग परीक्षा(G.C.C.-T.B.C.) ३० श.प्र.मि.जाने./फेब्रु.-२०१७ व ४० श.प्र.मि. डिसेंबर २०१६ निकाल

Quotation for New Tally ERP-9 Silver Single User India License

प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम (D.El.Ed) अभ्यासक्रम-२०१६ नुसार प्रथम वर्ष विषयांचा प्रश्नपत्रिका आराखडा

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१७ Special Skill in Computer Typing for Instructors & Students(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा निश्चित करण्यासाठी विषय तज्ज्ञांची नवे पाठविण्याबाबत

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) 40 W.P.M प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखड्याबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन/लघुलेखन संस्थांना शासनमान्यता देणेबाबत(चौथा टप्पा)

परिपत्रक -प्राथमिक शिक्षकांच्या डी.टी.एड.गुणपत्रक व प्रमाणपत्र पडताळणी शुल्क वाढ.....

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल-गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

प्रसिद्धीपत्रक -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCCTBC) ऑगस्ट 2016 निकाल

संगणक टायपिंग अब्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव संगणक सेटअप तपासणी अहवालाबाबत..............

GCC-TBC परीक्षा ऑगस्ट 2016 मदतकक्ष(परीक्षार्थी व संस्थाचालकांसाठी)

GCC-TBC 30W.P.M. August 2016 Exam TimeTable...........

GCC-TBC 30W.P.M August 2016 Exam Demo Click Here..............

GCC-TBC 30W.P.M AUGUST 2016 परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

इ.5 वी व इ.8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका पुस्तिकेच्या विक्रीचे प्रसिद्धी निवेदन

प्रतिज्ञापत्र-शासकीय वाणिज्य टंकलेखन /लघुलेखन अभ्यासक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबत

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

BC) परीक्षेच्या सहविचार सभेबाबत

Notification :- Deploma in teacher Education June 2016

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ संबंधी कामकाज संदर्भात केंद्रसंचालक व केंद्रासमन्वयकांना(आय.टी टीचर) सर्वसाधारण सूचना

२९-जानेवारी २०१६ ते ०१ फेब्रुवारी-२०१६ रोजी (चार दिवस) अखंड वीजपुरवठा मिळणे बाबत शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ -

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ (GCC-TBC -30 WPM) परीक्षार्थ्याना परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती व सूचना

अत्यंत महत्वाचे परीक्षेच्या कार्यालयीन कामाबद्दलच्या अडचणीबाबत

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

M4

This is the official website of MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.

All Rights Reserved.