विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा दि २१,२२,२३ एप्रिल २०२० रोजी होणार होती परंतु सदर परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली असून सदर परीक्षेची दिनांक यथावकाश कळविण्यात येईल.
Latest News

News & Updates

शासनमान्य प्राप्त शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन (GCC) आणि संगणक टंकलेखन (GCC-TBC) संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन संस्थेच्या स्थलांतराबाबत....

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४(१) (ख) नुसार स्वयंप्रेरणेने प्रसिद्ध करावयाची माहिती

RIMC ENTRANCE EXAM: DEC 2020

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून, प्रवेश पात्रता परीक्षा दिनांक १ व २ डिसेंबर २०२० परीक्षेसाठी आवेदनपत्रासोबत लागणारे कागदपत्रांमध्ये दिलेल्या सूट बाबत....

RIMC ENTRANCE EXAM: JUNE 2020

सन २०२० - २१ व २०२१ - २२ करीता सनदी (बाह्य) लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती करणेबाबतचे दरपत्रक मागविणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य संस्था सुरु करणेबाबत

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून, प्रवेश पात्रता परीक्षा जून २०२० विध्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांतील बदलाबाबत

Submission of RIMC Exam Application form June 2020

GCC ,GCC-TBC ,GCC-SSD-CTC परीक्षांच्या निकालाबाबत

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोवीड-१९ या जागतिक महामारीच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२० ते जून २०२० चे संगणक टायपिंग सत्र रद्द करणेबाबत

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोवीड-१९ या जागतिक महामारीच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२० ते जून २०२० चे टंकलेखन/लघुलेखन सत्र रद्द करणेबाबत

Postponing The TTC Exam April 2020

RIMC परीक्षा जून २०२० साठी आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३१/०३/२०२० होती.सदरची आवेदनपत्र भरणेसाठी मुदत वाढ देणेबाबत.

RIMC परीक्षेची ०७/०४/२०२० रोजी होणारी मुलाखत पुढे ढकललेबाबत

राज्यात करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून सर्व शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्था ,महाराष्ट्र व गोवा राज्य यांना दि ३१/०३/२०२० पर्यंत सुट्टी जाहीर करणेबाबत

मॅन्युअल टंकलेखन बंद करून संगणक टंकलेखनाची मान्यता घेतलेल्या संस्थांनी संगणकाची शासनमान्यता पाहून लघुलेखन मान्यता प्रदान करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ निकाल वाटपाबाबत

शासनमान्यता प्राप्त वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्था पुनर्जीवित करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड केलेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा व शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड न करणेबाबत .

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जानेवारी २०२० निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा टंकलेखन व लघुलेखन सुधारित शिक्षासूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा टंकलेखन व लघुलेखन सुधारित शिक्षासूची

परीक्षा परिषदेतील डी.टी.एड. अभिलेख कक्ष क्र.०२ वरील नवीन लोखंडी पत्रे बसविणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत ...

सर्वर भाड्याने घेणे बाबत सन २०२० -२०२१ (एका वर्षासाठी)

कार्यालयाच्या लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यासाठी (फिल्टर जार ) दरपत्रक मागविण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षा केंद्रात बदल झालेबाबत..

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION MOTHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION FATHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड केलेबाबत ......

नटबोल्ट दरपत्रक मागविणेबाबत

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०२०

टंकलेखन ,लघुलेखन व संगणक टंकलेखन परीक्षासाठीच्या पूर्वअटीबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) जानेवारी २०२०

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२०

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व(GCC-SSD-CTC) प्रमाणपत्रातील नावांमधील स्पेलींग दुरुस्ती व दुय्यम प्रमाणपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्र टोनर / cartage व इतर सुट्टे भाग साहित्य पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

माहे जानेवारी - २०१९ ते जून -२०१९ याब सत्रासाठी टंकलेखन / लघुलेखन परीक्षेसाठीच्या पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देण्याबाबतची कार्यवाही न केलेबाबाबत.

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्र.5335-5016 टोनर / कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत ....

GCC EXAM JULY 2019 RE-EXAM STUDENT LIST

GCC EXAM JULY 2019 RE-EXAM TIME TABLE

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC) जुलै २०१९ पुनर्परीक्षा घेणेबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९ बाबत

जी सी सी परीक्षा जुलै २०१८ (एरर क्र ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत

जी सी सी परीक्षा जुलै २०१८ (एरर क्र ०६ ) पूर्वअट list

राज्यातील शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन वाणिज्य संस्थांमध्ये मॅन्युअल टंकलेखन अभ्यासक्रमबाबत

सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र(GCC) परीक्षा व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC TBC) परीक्षा नाव दुरुस्ती व दुय्यम प्रमाणपत्रा बाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) व (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९ प्रवेशपत्राबाबत

सन २०१९- २०२० या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

जीसीसी परीक्षा जानेवारी - २०१८ ( एरर क्र. ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC- सुधारित शिक्षासूचीस आक्षेप/ हरकतींसाठी प्रसिद्धी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC) शिक्षासूची

सन २०१९- २०२० या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ संस्थेच्या बॅचलिस्टबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ लघुलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ टंकलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

अधिसूचना -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै २०१९

प्रपत्र छपाई पुरविणाऱ्या संस्थांकडून दारपत्रके मागविण्याबाबत

जीसीसी परीक्षा जानेवारी २०१८ ( एरर क्र. ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ मूळ प्रमाणपत्रक छपाई खराब आली असलेल्या प्रमाणपत्रांबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ सध्याच्या गुणदान पद्धतीनुसार बॅकस्पेस आणि डिलीट कीज चा वापर करण्यास परवानगी देणेबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ बॅच बदलाबाबत..........

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षा केंद्रावरील KEYBOARD आणि MOUSE बाबत..

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९ संस्थेच्या बॅचलिस्टबाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ टंकलेखन व लघुलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक व्दितीय संधी

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC-TBC) परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत............

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत............

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१९ परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यंची ऑनलाईन नोंदणी व शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत(मॅन्युअल व लघुलेखन) ............

पाकिटे पुरविणाऱ्या संस्थांकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत (सन 2018-2019 )

आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद , पुणे -१ या कार्यालयाकडील निरुपयोगी झालेले चार वाहने ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करणेकरीता सूचना द्वितीय मुदतवाढ

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) सप्टेंबर २०१८ बॅच , KEYBOARD आणि MOUSE बदलाबाबत..........

आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद , पुणे -१ या कार्यालयाकडील निरुपयोगी झालेले चार वाहने ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करणेकरीता सूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ बॅच बदलाबाबत..........

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ परीक्षा केंद्रावरील KEYBOARD आणि MOUSE बाबत..

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ प्रवेशपत्राबाबत............

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समिती अहवालाबाबत

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समिती अहवाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत........

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC -TBC ) ऑगस्ट / सप्टेंबर - २०१८

परीक्षा परिषद या कार्यालयाच्या दोन इमारतीवर जुने पत्रे काढून नविन पत्रे टाकणे बाबत दरपत्रके मागविणेबाबत..

परीक्षा परिषद या कार्यालयाच्या दोन इमारतीवर ताडपत्री वर टाकणे- दर मागविणेबाबत..

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जुलै २०१८ प्रीलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-SSD-CTC) जुलै २०१८

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत....

नटबोल्ड दरपत्रक मागविणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ आवेदनपत्रामध्ये विद्यार्थ्यांचा फोटो अपलोड न झाल्याबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-TBC)जुलै २०१८ ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून-२०१८ बॅचलिस्ट स्वीकृती कार्यक्रम

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१८ आवेदनपत्र स्वीकृती कार्यक्रम

प्रसिद्धीपत्रक- संगणक संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पुनर्परीक्षा एप्रिल -२०१८ निकाल.....

संगणक संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पुनर्परीक्षा एप्रिल -२०१८ निकाल.....

२०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरीता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेख परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत

सन २०१८-१९ व २०१९-२० करीत सनदी (बाहय) लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती कारणेबाबतचे दरपत्रक मागविणेबाबत

इ निविदा- (२०१८ - १९) या वर्षाकरिता खालील इ निविदा नोंदणीकृत सौंतेच्या नेमणुकीसाठी मागविण्यात येत आहे

अधिसूचना-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जुलै २०१८

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक सन २०१८-२०१९

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्रं. ५३२५ -५३३० टोनर /कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करण्याबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC 30 व 40) तसेच स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडन्ट(GCC-SSC-CTC) तसेच टंकलेखन व लघुलेखन जून-२०१८ साठी मराठी,हिंदी,इंग्रजी प्राश्निक/समीक्षक ऑनलाईन नोंदणी करणेबाबत......

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत

GCC EXAM JAN 2018 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

जि.सि.सी परीक्षा जानेवारी / फेब्रुवारी २०१८ गैरमार्ग प्रकरणे रिझर्व

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्रं. ५३२५ -५३३० टोनर /कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करण्याबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०१८ निकाल

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०१८ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) गुणदान व परीक्षा पद्धत बदल करणेबाबतचे सहा सदस्यीय समितीच्या शिफारशी व अहवालातील उर्वरित विषयी अभिप्राय देणेबाबत.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जानेवारी २०१८ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) जानेवारी २०१८ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

एक वर्षासाठी सर्व्हर भाडयाने मिडण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन(ONLINE) नोंदणी करणेबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन(ONLINE) नोंदणी करणेबाबत.....

जेवण व नाष्टा पुरविणेसाठी संस्था निश्चित करणेबाबत (सन २०१८-२०१९)......

(मार्च २०१८ ते मार्च २०१९) एक वर्षासाठी सर्व्हर भाडयाने मिळणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत......

जिसीसी परीक्षा जानेवारी - २०१८ बॅच बदलाबाबत

विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१७-१८ परीक्षा दिनांक बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) परीक्षेचे वेळापत्रक....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC) सध्याचा गुणदान पद्धतीनुसार बॅकस्पेक आणि डिलीट कीज चा वापर करण्यास परवानगी देणेबाबत....

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज , डेहेराडून (RIMC) प्रवेश पात्रता परीक्षा दि.१ व २ जून २०१८ रोजी पात्रता परीक्षा

दरपत्रक- कार्यालयात प्राप्त आयकर नोटीस बाबत निपटारा करण्याकामी सनदी लेखापाल याचे नियुक्ती करण्या बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) प्रवेशपत्राबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) बॅच बदलाबाबत.....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ बॅच निवडीसाठी ऑनलाईन लिंक देणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८ प्रिलिस्टमध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत.....

अधिसूचना-शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८

जेवण व नाष्टा पुरविण्यासाठी संता निश्चित करणे बाबत (सन -२०१८-१९ )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती, सूचना व गुणदान योजना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) सध्याच्या गुणदानपद्धतीनुसार BACKSPACE AND DELETE कीज चा वापर करण्यास परवानगी देण्याबाबत

पाकिटे पुरविणाऱ्या संस्थांकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत (सन २०१७-२०१८ )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ मधील पुनर्परीक्षार्थी व नियमित लघुलेखन विदयार्थ्यांची जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेत ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढीबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) जून २०१८ विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणेबाबत (नियमित मॅन्युअल टायपिंग व लघुलेखन परीक्षा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ मधील पुनर्परीक्षार्थी व नियमित लघुलेखन विदयार्थ्यांची जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेत ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यासाठी लिंक उपलब्ध करून देणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-TBC) परीक्षेचे वेळापत्रक

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८(GCC-SSD-CTC)

फाईल कव्हर (छपाईसहीत) नमुण्याप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रक पाठवण्याबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC 30/40 WPM ) जानेवारी २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत मुदतवाढीबाबत

जानेवारी २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC TBC 30/40 WPM ) ३० व ४० श.प्र.मी प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत मुदतवाढीबाबत /a>

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC 30/40 WPM ) जानेवारी २०१८ परीक्षा केंद्र निवडणेबाबत /a>

जानेवारी २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC TBC 30/40 WPM ) ३० व ४० श.प्र.मी प्रिलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

जी सी सी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ (एरर क्र ०६ )पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत

GCC EXAM AUG 2017 ERROR NO 06 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ गैरमार्ग व त्रुटींबाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक (द्वितीय संधी)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ गैरमार्ग व त्रुटींबाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक (द्वितीय संधी) LIST

शासनमान्य टंकलेखन संस्थांचे नूतनीकरण करणेबाबत

शासनमान्य टंकलेखन संस्थांचे नूतनीकरण करणेबाबत

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर २०१७ निकाल

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) सप्टेंबर २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षेत गैरमार्ग व त्रुटी बाबतच्या चौकशीचे वेळापत्रक

GCC EXAM AUG 2017 COPY CASES STUDENT LIST

जी सी सी परीक्षा ऑगस्ट २०१७ (एरर क्र ०६ )पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत

GCC EXAM AUG 2017 ERROR NO 06 PRE-CONDITIONS DISQUALIFIED (RESERVE STUDENT LIST)

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०१८

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ परीक्षेत ३० व ४० श.प्र.मी मराठी/हिंदी /इंग्रजी विषयात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षेत प्रविष्ठ होण्यास विशेष बाब (रिपीटर) म्हणून परवानगी देणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑगस्ट २०१७ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ निकाल

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) ऑगस्ट २०१७ निकाल उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन परीक्षा(GCC) ऑगस्ट २०१७ पूर्वअट त्रुटी पूर्तता करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ RESULT

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा JAN/FEB 2017 पुनर्परीक्षा जून २०१७ उत्तरपत्रिका छायाप्रती व गुणपडताळणी Flow Chart

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) परीक्षार्थीसाठी परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारन माहिती, सूचना व गुणदान योजना.

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) प्रवेशपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC) परीक्षेचे वेळापत्रक

परिषदेच्या कामासाठी हार्ड डिस्क खरेदी करिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

GCC-SSD-CTC प्रश्नपत्रिका सुधारित आराखडा सप्टेंबर २०१७

अधिसूचना-शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा September २०१७(GCC-SSD-CTC)

लघुलेखन सत्र जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

परीक्षाचे संभाव्य वेळापत्रक सन २०१७-२०१८

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा सत्र जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ साठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाईन करणेबाबत

प्रसिद्धीपत्रक- स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखड्याबाबत.....

स्पेशल स्किल इन कॉम्पुटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रक्टर अँड स्टुडंट्स (GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका अंतिम आराखडा.....

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई.५ वी ) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (ई .८ वी ) दि २६ फेब्रु.२०१७ च्या अंतरिम (तात्पुरत्या) निकालाच्या प्रसिद्धी निवेदनाबाबत.....

परिषदेच्या प्रोग्रामर कक्षाकरिता Carrier 2 Ton 3 star Split Air Condition यंत्र खरेदीबाबत......

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) Mobile Computing प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स प्रश्नपत्रिका प्रारूप आराखडा

प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम (D.El.Ed) अभ्यासक्रम-२०१६ नुसार प्रथम वर्ष विषयांचा प्रश्नपत्रिका आराखडा

परिपत्रक -प्राथमिक शिक्षकांच्या डी.टी.एड.गुणपत्रक व प्रमाणपत्र पडताळणी शुल्क वाढ.....

संगणक टायपिंग अब्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव संगणक सेटअप तपासणी अहवालाबाबत..............

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

BC) परीक्षेच्या सहविचार सभेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

This is the official website of MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.

All Rights Reserved.