Logo 1
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
पुणे
MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION,
PUNE
Logo 2
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे हे कार्यालय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ,सर्व्हे नं. 832-ए, फायनल प्लॉट क्रमांक 178 व 179, बालचित्रवाणी जवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मागे, भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे-411 004. महाराष्ट्र (भारत) या ठिकाणी स्थलांतरित होत आहे.

About Departmentशिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी व इ. ८ वी)
शिष्यवृत्ती परीक्षा दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक मागणी करण्यासाठी विहित कार्यपद्धती
शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व ८ वी फेब्रु.- २०१७ प्रश्नपत्रिका संचAbout MAHATET
D.El.Ed. Exam Portal

News & Latest Updates


पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) करीता प्रश्नपेढी तयार करणेबाबत

नियोजित ठिकाणाहून वातानुकूलित यंत्रणा (AC) विस्थापित करणे व नवीन नियोजित ठिकाणी वातानुकूलित यंत्रणा (AC) स्थापित करणे आणि कार्यान्वित करणेबाबत

मा. अध्यक्ष दालनातील भिंती व छप्पर भिंतीची रंगरंगोटी करण्याबाबत

आयकर विभाग कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या व प्राप्त होणाऱ्या नोटिसींचे निपटारा करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्त्ती करणेबाबत

विविध प्रपत्रे छपाई करून परीक्षा परिषदेस पुरवठा करणेबाबत संस्था नियुक्त्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेस पाकिटे पुरवठा करणेसाठीचे पुरवठादार संस्था नियुक्त्ती करणेसाठीचे दरपत्रक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील वसूल केलेले आयकर व जीएसटी विवरणपत्रे विहित दिनांकास सादर करण्याकरिता व लेखाविषयक अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामकाजाकरिता सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणेसाठीचे दरपत्रक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या स्थलांतरित जागेत Telephone EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) बॉक्स बसविणे , इंटरकॉम सुरु करणे, Internet Lan Cable सेवा पुरविण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील वसूल केलेले आयकर व जीएसटी विवरणपत्रे विहित दिनांकास सादर करण्याकरिता व लेखाविषयक अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामकाजाकरिता सनदी लेखापालाची नियुक्त्ती करणेसाठीचे दरपत्रक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या स्थलांतरित जागेत Internet सेवा देण्याकरिता Lan Cable करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या स्थलांतरित जागेत EPABX बॉक्स बसविणे व इंटरकॉम सुरु करणे (Electronic Private Automatic Branch Exchange)Telephone सेवा पुरविण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या स्थलांतरित जागेत इलेक्ट्रिशियन सेवा पुरविण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील वसूल केलेले आयकर व जीएसटी विवरणपत्रे विहित दिनांकास सादर करण्याकरिता व लेखाविषयक अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामकाजाकरिता सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणेसाठीचे दरपत्रक

परिषदेतील EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange)Telephone सेवा व Internet Lan Cable जोडणीकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत

परिषदेच्या भांबुर्डा फायनल प्लॉट सर्व्हे नं. १७३/बी- १ शिवाजीनगर, पुणे - ०४ येथील चौथ्या मजल्यावरील सभागृह ३ हॉल क्र. ४६९ व सभागृह ४ हॉल क्र. ४७५ मध्ये मा. अध्यक्ष, दोन उपायुक्त व दोन सहा. आयुक्त यांचे दालनासाठी पार्टीशन करणेबाबत

स्थलांतरित ठिकाणी Internet Leased Line Connectivity सेवा पुरविण्याबाबत

EPBAX (Telephone) यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत

EPBAX (Telephone) यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत

AC Repairing दरपत्रक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील XEROX B235, XEROX WorkCentre 3025 प्रिंटर्स टोनर रिफिलिंगसाठी संस्था नेमणूकीस्तव दरपत्रक माविण्याबाबत.

दि. २७/०४/२०२३ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णय सुधारित नियमावली २०२३ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ चे बाह्य लेखापरीक्षण बाबत " सनदी लेखापाल" यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत ..

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

रद्दी विक्री करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेसाठी EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेसाठी स्वच्छ पाणी जार ( फिल्टर जार ) पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील रद्दी विक्रीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील सर्व शाखांमध्ये व गोडाऊनमध्ये पेस्ट कंट्रोल करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

A/C व वॉटर कुलर दुरुस्तीबाबत

परिषदेचे नवीन वाहन क्र. एम एच १२ यू सी २७६१ (मारुती सुझुकी सियाज ) वाहनास नवीन अक्सेसिरीज (उपकणे) बसविण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेतील EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेतील सी सी टी यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

झेरॉक्स मशीन क्र. ५३३५ टोनर / कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

सर्व्हर भाड्याने घेणेबाबत.... (सन २०२२ - २०२३)

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्त्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत....

परिषदेतील शैचालये नूतनीकरणासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.....

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

About Departmentवार्षिक अंदाजपत्रक २०२३-२०२४

GCC- TBC
QUESTION BANK ONLINE


संपर्क


पत्ता :

आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
सर्व्हे नं. 832-ए, फायनल प्लॉट क्रमांक 178 व 179,
बालचित्रवाणी जवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मागे,
भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००४ .


  Landline No - 020-26123066/67        

  Email ID - mscepune@gmail.com


शासकीय वेबसाईट्स

Copyright © 2022-23Logo 1 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद .
Developed and Maintained by MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.
All Rights Reserved.