Logo 1
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
पुणे
MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION,
PUNE
Logo 2

About Departmentशिष्यवृत्ती परीक्षा २०२३ (इ. ५ वी व इ. ८ वी)
शिष्यवृत्ती परीक्षा दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक मागणी करण्यासाठी विहित कार्यपद्धती
शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी व ८ वी फेब्रु.- २०१७ प्रश्नपत्रिका संचAbout MAHATET
D.El.Ed. Exam Portal

News & Latest Updates


EPBAX (Telephone) यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत

AC Repairing दरपत्रक

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील XEROX B235, XEROX WorkCentre 3025 प्रिंटर्स टोनर रिफिलिंगसाठी संस्था नेमणूकीस्तव दरपत्रक माविण्याबाबत.

दि. २७/०४/२०२३ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णय सुधारित नियमावली २०२३ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ चे बाह्य लेखापरीक्षण बाबत " सनदी लेखापाल" यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत ..

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेचे सन २०२३ -२०२४ या वित्तीय वर्षाचे अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे कामे करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

रद्दी विक्री करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेसाठी EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेसाठी स्वच्छ पाणी जार ( फिल्टर जार ) पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील रद्दी विक्रीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत

परिषदेतील सर्व शाखांमध्ये व गोडाऊनमध्ये पेस्ट कंट्रोल करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील रजिस्टर बायडिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

A/C व वॉटर कुलर दुरुस्तीबाबत

परिषदेचे नवीन वाहन क्र. एम एच १२ यू सी २७६१ (मारुती सुझुकी सियाज ) वाहनास नवीन अक्सेसिरीज (उपकणे) बसविण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रक मागविण्याबाबत

परिषदेतील EPABX (Electronic Private Automatic Branch Exchange) यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

परिषदेतील सी सी टी यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे येथील धोकादायक वृक्षांचा विस्तार कमी करणेबाबत

झेरॉक्स मशीन क्र. ५३३५ टोनर / कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

सर्व्हर भाड्याने घेणेबाबत.... (सन २०२२ - २०२३)

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्त्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत....

परिषदेतील शैचालये नूतनीकरणासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.....

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

About Departmentवार्षिक अंदाजपत्रक २०२३-२०२४

GCC- TBC


संपर्क


पत्ता :

आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१


  Landline No - 020-26123066/67        

  Email ID - mscepune@gmail.com


शासकीय वेबसाईट्स

Copyright © 2022-23Logo 1 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद .
Developed and Maintained by MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.
All Rights Reserved.

Last Updated:29/04/2023